Opšti uslovi ugovora o najmuČlan 1.

Control Car d.o.o. daje Korisniku na korišćenje vozilo pod Odredbama i Uslovima utvrđenim ovim Ugovorom, primjenljivim cjenovnikom, našim Informacijama o najmu i Upustvom o postupanju korisnika u slučaju saobraćajne nezgode i ostalim pravilima.

 

Član 2.

Korisnik se svojim potpisom saglasio sa ovim Ugovorom i cjenovnikom te se obavezuje:

a) da je iznajmljeno vozilo preuzeo shodno zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima,

b) da je uz vozilo primio dokumenta za vozilo, ključeve za vozilo, svu obaveznu opremu i pribor, kao i dodatnu opremu i pribor naveden u Ugovoru,

c) da iznajmljeno vozilo nakon završenog  najma vrati na mjesto i u roku utvrđenom ovim Ugovorom, odnosno prije isteka najma ili odmah na zahtjev Control Car d.o.o.-a,

d) da odmah prekine vožnju ukoliko se dogodi bilo kakav kvar na vozilu i o tome odmah obavesti Control Car d.o.o.

e) da iznajmljeno vozilo neće koristiti u nedozvoljene svrhe (za vršenje krivičnih djela, carinskih i drugih prekršaja,

kao i drugih nedozvoljenih radnji) za obuku vozača, za rentiranje trećim licima, prevoz tereta ili vuču drugih vozila ili prikolica i za sudjelovanje u auto sportskim priredbama, niti pod dejstvom alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava. Ukoliko korisnik postupi suprotno svemu navedenom iz ovog člana, nadoknadiće bez odlaganja Control Car d.o.o. -u pričinjenu štetu u punom iznosu,

f) da će iznajmljeno vozilo koristiti samo za sopstvene potrebe i vozilom upravljati korisnik ili lice koje ispunjava sve uslove i navedeno je u Ugovoru. Materijalna odgovornost ovih lica je solidarna,

g) da iznajmljeno vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene maksimalne težine,

h) da vozilom ne prelazi državnu granicu bez prethodno pribavljenog odobrenja od strane Control Car d.o.o. -a. Ukoliko korisnik pređe državnu granicu bez prethodno dobijenog odobrenja u obavezi je da snosi svu materijalnu odgovornost  prema Control Car d.o.o. -u i nadležnim organima države u kojoj se zatekao sa iznajmljenim vozilom za predmetni prekršaj ili nezgodu.

i) da bez pismene saglasnosti Control Car d.o.o.-a ne smije vršiti nikakvu promjenu dijelova, sklopova, uređaja, opreme ili da mjenja na bilo koji način spoljašnji izgled vozila. Promijenjene ili nedostajuće djelove korisnik je dužan nadoknaditi Control Car d.o.o. -u u visini njihove tržišne vrijednosti najkasnije na dan vraćanja vozila,

j) da uređaje ili sredstva za obezbjeđenje vozila od krađe koja su na raspolaganju obavezno koristi i vozilo zaštiti,

k) da u svako doba omogući kontrolu vozila i dokumentacije ovlašćenom licu Control Car d.o.o. -a.

l) da vozilo upotrebljava kao dobar domaćin.

 

Član 3.

Korisnik je u obavezi da ispuni osnovne uslove za najam vozila i to: posjedovanje važeće vozačke dozvole (min. 2 godine), obavezna identifikacija sa ličnom kartom ili pasošem, dokaz o svojstvu korisnika u pravnom licu (punomoć, pečat firme i slično). Obavezna je kreditna kartica kao sredstvo obezbijeđenja depozita, te se koristi i kao sredstvo plaćanja. Printani vaučer može služiti kao dokaz plaćanja. U trenutku iznajmljivanja vozila neophodna je blokada sredstava na kreditnoj kartici korisnika. Iznos blokade se određuje prema grupi vozila, i iznosi učešće u šteti i krađi plus visina najma.

Ukoliko je Korisnik pravno lice koje uplaćuje iznos učešća u šteti i krađi plus visinu najma preko računa pravnog lica, Control Car d.o.o. zadržava pravo da od tog iznosa zadrži iznos od 150 BAM 60 dana nakon vraćanja vozila iz najma. Ukoliko u periodu od 60 dana ne stigne saobraćajna/parking kazna na Korisnika, Control d.o.o. će vratiti iznos u cijelosti,u suprotnom će se naplatiti od tog iznosa za prekršaj koji je načinjen.

Minimalna dužina najma je 1 dan (24h), tolerisaće se 60 minuta zakašnjenja vraćanja vozila, a potom automatski zaračunavati novi dan najma prema važećem cjenovniku. Maksimalna dužina najma je 12 mjeseci, s tim što Control Car d.o.o. zadržava diskreciono pravo odlučivanja o dužini najma korisnika vozila.

 

Član 4.

Korisnik je dužan da pri zaključivanju ugovora akontira utvrđeni novčani iznos i deponuje sva dokumenta i akta iz Člana 3

 

Član 5.

Korisnik prihvata da isplati Control Car d.o.o. -u:

a) najam vozila i ostale dodatne usluge prema važećem cjenovniku;

b) troškove goriva i ostalih naknada (saobraćajne kazne, parking kazne, takse sudskih sporova i sl.) koje padaju na teret korisnika. Trošak goriva Korisnik će platiti prema važećem cjenovniku i Informacijama o najmu. Također, prema Informacijama o najmu, Administrativnu taksu u iznosu od 30,00 bam plus trošak kazne, Korisnik će platiti za svaku parking/saobraćajnu kaznu koju nije izmirio samostalno, najkasnije do trenutka vraćanja vozila iz zakupa.

Član 6.

Korisniku se na korištenje daje tehnički ispravno vozilo, a za sve eventualne tehničke neispravnosti koje nastanu u toku najma korisnik snosi punu odgovornost. Ako prilikom korištenja vozila dođe do oštećenja motora, pogonskog mehanizma, mjenjača, kvačila, kartera ili drugog karakterističnog dijela (usljed nedostatka ulja za motor, diferencijal, mijenjač, sredstva za hlađenje, pregrijanost motora i sl.) izvršiće se defektaža kvara u ovlašćenom servisu,  i utvrditi visina materijalne štete. Ukoliko je do kvara došlo usljed nepažnje korisnika, korisnik je dužan da nadoknadi Control Car d.o.o. -u pričinjenu materijalnu štetu na vozilu u punom iznosu i izgubljenu dobit zbog nekorištenja vozila u visini cjene najma vozila prema važećem cjenovniku Control Car d.o.o.-a, a najviše 30 dana.

 

Član 7.

U slučaju saobraćajnog udesa, havarije, krađe vozila ili djelova ili pogonske neispravnosti vozila korisnik je dužan da ne napušta vozilo dok ga nije obezbijedio za preuzimanje od strane Control Car d.o.o. –a. Dužan je da sačeka organe MUP-a i obezbijedi njihov zapisnik i da pravilno popuni “Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi”, osim u slučaju pogonske neispravnosti vozila, te podnese pismenu izjavu najbližoj poslovnici Control Car d.o.o. -a. Ukoliko korisnik propusti neke od navedenih radnji i time pričini štetu Control Car d.o.o. -u, dužan je da pričinjenu štetu nadoknadi u punom iznosu.

Član 8.

Korisnik svojim potpisom potvrđuje da je upoznat da cjena najma uključuje obavezno osnovno osiguranje. Korisnik ima mogućnost dodatno da kupi osiguranje: JP – osiguranje putnika u vozilu, CDW- kasko osiguranje sa umanjenim učešćem u šteti, TP- kasko osiguranje sa učešćem u krađi, Top Cover CDW- kasko osiguranje bez učešća u šteti, G&T - osiguranje stakala i guma ukoliko je prethodno dokupljen Top Cover CDW. Učešće u šteti i krađi se naplaćuje prema Ugovoru o najmu i važećim informacijama o najmu. Ova osiguranja ne pokrivaju sljedeće: štete nastale u unutrašnjosti vozila, štete nastale na šasiji vozila sa donje strane, slomljen i / ili izgubljen ključ, štete nastale točenjem pogrešne vrste goriva te štete nastale svjesno ili nepažnjom korisnika.

Sva nabrojana oštećenja biće naplaćena u punom iznosu prema važećem cjenovniku Control Car d.o.o., od Korisnika najkasnije u momentu vraćanja vozila.

Član 9.

Control Car d.o.o. ne odgovara za štetu pričinjenu trećim licima nastalu nepropisnom vožnjom korisnika vozila, za štetu nastalu gubitkom ili oštećenjem prtljaga ili robe koja se nalazila u ili na vozilu.

 

Član 10.

Korisnik je dužan da vozilo vrati u ugovorenom roku na ugovorenom mestu. U slučaju potrebe za produženjem najma potpisaće

se novi ugovor pošto korisnik izmiri sve obaveze po prethodno zaključenom ugovoru.

 

Član 11.

U slučaju spora po ovom ugovoru strane ugovornice će pokušati da spor riješe vansudskim sporazumom, u suprotnom priznaju

nadležnost Kantonalnog suda u Tuzli.

Član 12

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjivat će se Zakon o obligacionim odnosima Bosne i Hercegovine.

 

Član 13.

Uputstvo o postupanju korisnika za slučaj saobraćajne nezgode predstavlja sastavni dio ovog ugovora i korisnik svojim potpisom potvrđuje da je upoznat sa sadržajem istog.

Ovaj ugovor je sačinjen u 2 istovjetnih primeraka, 1 za Control Car d.o.o. i 1 za Korisnika. 

Uputstvo za postupanje korisnika u slučaju saobraćajne nezgode

 

POLICIJSKI ZAPISNIK JE OBAVEZAN!

 

U koliko korisnik vozila ne obezbjedi prisustvo policije odnosno policijski zapisnik i pravilno popunjen “Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi”  pun iznos štete i /ili krađe bit će naplaćen od korisnika, bez obzira na vrstu kupljenog osiguranja.

Policijski zapisnik je neophodno sačiniti i pravilno popuniti “Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi” čak i u slučajevima kada klijent nije bio prisutan prilikom oštećenja vozila (npr. vozilo je oštećeno na parkingu od strane NN osobe)

POSTUPCI u slučaju nesreće, štete i krađe vozila. Klijent je obavezan da postupi na sljedeći način:

ODMAH da obavjesti policiju i Control Car d.o.o. o događaju i da postupi po njihovim instrukcijama.

Korisnik ne smije upravljati vozilom pod uticajem alkohola, lijekova i droga, bez položenog vozačkog ispita za tu kategoriju vozila

i bez odobrenja Control Car d.o.o. za slučaj upravljanja vozilom u inostranstvu.

U ovim slučajevima, osiguranje NE VAŽI i klijentu se naplaćuje pun iznos štete/krađe.

Korisnik ne smije  iznajmljeno vozilo davati na korišćenje neovlašćenim licima tj. licima koja nisu upisana u ugovor o najmu.

U ovim slučajevima, osiguranje NE VAŽI korisniku i od istog se naplaćuje pun iznos štete.

 

PRELAZAK PREKO GRANICE I TERITORIJALNA OGRANIČENJA

Prelazak preko granice je dozvoljen samo uz odobrenje Control Car d.o.o.a i to samo u slijedeće zemlje Evrope:  Austrija, Crna Gora, Bugarska, Hrvatska, Republika Češka, Njemačka, Mađarska,  Makedonjia, Rumunija, Srbija, Slovenija, Švajcarska

Prelazak preko granice nije dozvoljen za zemlje koje se ne nalaze na spisku.

Korišćenje vozila je dozvoljeno isključivo na teritoriji kontinentalne Evrope.


0 0